4e Kwartaalrapportage 2018

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.
Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders (nu nog een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning) met een goede ruimtelijke onderbouwing voor initiatieven uit de samenleving.
Al geruime tijd wachten we op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Naar verwachting wordt de inwerkingtreding uitgesteld (was: 2019). Omdat de Omgevingswet een enorme stelselwijziging voor de fysieke leefomgeving in houdt, zijn we nu al aan de slag gegaan met de implementatie. Dat doen we o.a. aan de hand van een plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, maar ook door het opstellen van een Omgevingsvisie (die volledig wordt gebaseerd op de nieuwe wet) en het maken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (op basis van de Crisis- en Herstelwet). De aandacht verschuift van het idee van een planbare samenleving naar uitgangspunt van een ruimte die de veranderingen moet kunnen opnemen. De aandacht gaat veel meer dan in het verleden uit naar het bestaande. Een Omgevingsvisie geeft een visie op de ontwikkelingen naar de inzichten van nu maar is een dynamisch document. Indien maatschappelijke ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven, dan wordt de visie (op onderdelen) herzien of geactualiseerd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels - en in die zin dus vooral regisseur - in plaats van de realisator van ruimtelijke initiatieven. In locatie- of gebiedsontwikkelingen is zij vooral de gesprekspartner om in gezamenlijkheid tot gedragen plannen te komen. In die zin passen we de theorie van Uitnodigingsplanologie nu al toe. Ons interne proces is daarop steeds beter ingericht (o.a. door Vergunningenplatform en Carrousel: een integraal samengestelde groep die initiatieven snel en adequaat kan beoordelen en bovendien meedenkt hoe ontwikkelingen zijn in te passen en vorm te geven.
Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We worden actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave (het toevoegen van 3.000 woningen in 10 jaar) te realiseren.

Taakvelden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden;
0.5 Treasury;
2.1 Verkeer en vervoer;
8.1 Ruimtelijke ordening;
8.3 Wonen en bouwen;
0.10 Mutaties reserves.

Doelstellingen

4e kwartaal

Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

5

1

0

0

0

3e kwartaal

Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

5

1

0

0

0

Prestaties

4e kwartaal

Prognose prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

2

9

1

2

0

0

3e kwartaal

Prognose prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

2

9

1

2

0

0