4e Kwartaalrapportage 2018

Resultaat

Stijging verliesvoorzieningen verlieslatende grondexploitaties, stijging resultaat overige grondexploitaties en daling risicoprofiel

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2018 zijn alle grondexploitaties (inclusief MVA Tuinen van Zandweerd) geactualiseerd.
Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties is gedaald met €2.132.920. De beschikbare verliesvoorziening van €46.096.439 wordt opgehoogd naar €48.229.359. We zien een verbetering van Steenbrugge als gevolg van toename aantal te realiseren woningen. Voor Bedrijvenpark A1 een verslechtering als gevolg van hogere civiele kosten, jaar later indexeren van de opbrengsten en effect verbreding A1. Westfalenstraat is verslechterd vanwege hogere milieukosten.

Daarnaast valt voor het faciliterende deel van de grondexploitatie Vijfde Hoek (gronden derden waar een exploitatieplan op rust) nog een verliesvoorziening vrij van €43.473. Voor de afgesloten complexen is er een nadeel van €42.000 als gevolg van afwaarderen van de boekwaarde tot aan de marktwaarde en verhoging van de voorziening voor nog te realiseren kosten.

Van de winstgevende grondexploitaties neemt het resultaat toe met €614.405 van €1.612.062 (begroting 2019) tot €2.226.467. Een deel daarvan (€736.925 De Vijfde Hoek) wordt als tussentijdse winstneming bij de jaarrekening 2018 doorgevoerd.

Het beschikbare weerstandsvermogen voor de risico’s bedraagt €8.790.890 (stand begroting 2019). Het risicoprofiel van de grondexploitaties waarvoor weerstandsvermogen aangehouden moet worden daalt met €1.436.209 tot €7.354.681.

Per saldo is €41.687 minder weerstandsvermogen benodigd.