4e Kwartaalrapportage 2018

Door de raad is in juni 2017 het raadsvoorstel doorontwikkeling P en C-cyclus vastgesteld.
In dat voorstel worden uitgangspunten beschreven, die de basis leveren voor een hernieuwde inrichting van de P&C-cyclus 2018 en verder. De integrale verantwoording van het college gedurende het jaar vindt plaats via vier kwartaalrapportages en de jaarrekening. De eerste drie kwartaalrapportages zijn in 2018 uitgebracht, terwijl de 4e kwartaalrapportage en laatste over 2018 begin 2019 wordt gepresenteerd.

In de 4e kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over:

  • of de realisatie van prestaties en doelstellingen vergeleken met de 3e kwartaalrapportage zijn veranderd;
  • de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
  • voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2018 met een toelichting op hoofdlijnen;
  • het standenregister van de wijzigingen van de begroting;
  • de budgetoverhevelingen.

Het is nog een prognose, omdat de uitgaven van PlusOV en het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De raad wordt over de uitkomsten van de 4e kwartaalrapportage geïnformeerd via een raadsmededeling.

In de jaarrekening en jaarverslag wordt uitgebreidere informatie over de uitkomsten van de jaarrekening worden gegeven. De raadsvergadering over de jaarrekening staat gepland op 26 juni 2019.