4e Kwartaalrapportage 2018

(bedragen x €1.000)

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

1

0.1

Wijzigingen gemeentelijke wijk- en buurtindeling en aanpassing systemen.

50

0

0

0

50

Het resultaat van de vakgroep ASK/ Kennis en verkenning in te zetten voor aanpassing van de gemeentelijke wijk- en buurtindeling en de daaraan gekoppelde wijknummers. Met de huidige werkwijze vinden er vele (handmatige) correcties plaats omdat de basisregistraties niet overeenkomen met de actuele wijk- en buurtindeling.

1

0.1

Benoeming Nieuwe Burgemeester

13

0

0

0

13

Begin 2018 was niet te voorzien over welke periode de benoeming van een nieuwe burgemeester zich zou uitstrekken. Nu blijkt na afstemming met het Kabinet van de CdK een behoorlijk deel in 2019 te spelen en wordt dus ook dan pas een deel van de kosten gemaakt.

Totaal programma 1

63

0

0

0

63

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

2

1.2

Impulsgelden weerbaar bestuur

120

0

0

0

120

In de septembercirculaire € 80.000 en de decembercirculaire € 40.000 van de Algemene Uitkering zijn deze gelden voor dit onderwerp pas ontvangen.

2

1.1

Nacalculatie Veiligheidsregio

125

0

0

125

0

Nacalculatie veiligheidsregio voorgaande jaren is nog niet ontvangen.

Totaal programma 2

245

0

0

125

120

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

3

2.1

MJOP Civieltechnische kunstwerken

225

0

0

0

225

Onder andere als gevolg van samenloop met het werk van partners is de planning niet gehaald. De budgetten zijn nodig om het areaal aan civieltechnische kunstwerken in de stad op het juiste onderhoudsniveau te houden.

3

2.1

Fietssnelweg Deventer - Zutphen

75

0

0

75

0

De start van dit project is pas eind 2018 na vaststelling derde kwartaalrapportage op gang gekomen. De besluitvorming om te komen tot dit project heeft de nodige tijd gekost en bovendien hadden de diverse gemeenten, waaronder ook Deventer veel moeite om personele capaciteit voor dit project te vinden. Wij werken samen in de Cleantechregio, dus wanneer dit budget niet meer beschikbaar is kunnen wij vanuit Deventer geen inzet meer plegen.

3

2.1

Glasvezel

46

0

0

46

0

De middelen zijn gereserveerd voor het geval door de uitvoering schade ontstaat in de bermen. Dat kan pas na realisatie van de aanleg glasvezel worden vastgesteld. Als er daadwerkelijk schade ontstaat en het budget wordt niet overgeheveld zijn er geen middelen om die te herstellen.

3

2.1

Masterplan Verlichting Binnenstad

50

0

0

0

50

Het opstellen van het masterplan vraagt meer tijd dan was ingeschat. Zonder deze middelen kan het plan niet worden afgerond.

3

2.1

MJOP Straten, wegen en pleinen

987

0

0

30

957

Doordat de werkzaamheden soms complexer zijn, langere procedures moeten worden doorlopen of er beperkte capaciteit beschikbaar is, zijn niet alle middelen uitgegeven. De middelen zijn belangrijk om de kwaliteit van de wegen op het juiste niveau te brengen of te houden. Wanneer deze middelen wegvallen zal een deel van deze projecten vervallen, danwel andere geprogrammeerde projecten uit de planning voor 2019 zullen niet worden opgestart.

3

2.1

Rotonde Oude Molen

125

0

0

0

125

Overheveling is noodzakelijk omdat dit project van de provincie nog niet van start is gegaan in 2018. Deventer als belanghebbende, betaalt een bijdrage aan deze investering voor de aanleg van een rotonde bij Oude Molen. De provincie heeft (veel) tijd nodig gehad om een plan te maken, gronden te verwerven, een RO-procedure te doorlopen en de het project besteksgereed te maken. Naar verwachting gaat de uitvoering komende zomer/najaar van start wordt de gemeentelijke bijdrage aan het project overgemaakt aan de provincie. De investering is noodzakelijk om de verkeersveiligheid op deze locatie te vergroten. Indien deze investering niet wordt gedaan, komt Deventer de afspraken met de provincie niet na en onstaat er een financieel probleem bij de provincie bij dit project.

3

2.1

Verbeteren klantcontact / Slim melden

65

0

0

0

65

Dit budget moet meegenomen worden omdat het project nog niet is afgerond. Inhoudelijk zijn vrijwel alle stappen genomen om te komen tot een slimmer (klantvriendelijker) meldsysteem. In de laatste fase van het project was het echter noodzakelijk om technisch nog wat punten aan te passen aan het systeem waardoor het e.e.a. in de planning is uitgelopen. In 2019 wordt het project afgerond.

3

2.1

Grondverkoop Stromarkt

0

20

20

0

0

Passeren van de akte bij de notaris is vertraagd en staat nu gepland voor begin 2019

3

2.5

Verplaatsing Bushaltes

26

0

26

0

0

In 2018 zijn we gestart met de aanpassingen aan de bushaltes als gevolg van de nieuwe dienstregeling van de OV-lijnen binnen de gemeente Deventer. De werkzaamheden zijn nog niet geheel voltooid, omdat de discussie over de veranderingen van de loop van de OV-lijnen nogal wat tijd in beslag heeft genomen en anderzijds omdat de werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn toch wat omvangrijker zijn dan aanvankelijk gedacht. Wanneer het budget niet wordt overgeheveld kunnen de werkzaamheden niet afgerond worden en onstaat er op straat een beeld waarbij een deel van de bushaltes is aangepast en een deel niet. Er staan dan busthaltes op plekken waar geen bus meer stopt en er staan geen bushaltes op plekken waar die wel stopt om reizigers in of uit te laten stappen.

3

2.1
5.7

Laanboomverjonging

150

0

0

0

150

Tijdens de voorbereiding van diverse verjongingsprojecten bleken meer bomen van onvoldoende kwaliteit, waardoor de planning moest worden aangepast. Deze werkzaamheden zijn begin 2019 gepland. De communicatie met omwonenden is al doorlopen en de opdracht aan de aannemer is al gegeven.

3

5.7

Stormschade programma

203

0

0

0

203

De overheveling van de extra ter beschikking gestelde gelden is noodzakelijk omdat het opruimen van de boomstobben nog niet in zijn geheel is afgerond vanwege complexer werk en gebrek aan capaciteit. Ook de herplant die plaatsvindt in de winter 2018-2019 is nog niet klaar.

3

7.2

MJOP Riolering

157

0

0

0

157

De voorbereiding van het onderhoud van de Hanzeweg (vervolgfase) en de Brinkgeverweg is complexer dan ingeschat. Daardoor zal het onderhoud in 2019 uitgevoerd worden. Dit betreft dekking van het deel riolering van de investeringsopgave op beide wegen. Als dit deel van het budget wegvalt kunnen deze investeringsprojecten niet worden gerealiseerd.

3

2.1

Areaalaccres

70

0

0

0

70

Conform het Uitvoeringsprogramma Leefomgeving reserven wij niet benodigde areaal accres middelen voor de vervangingssopgaven openbare ruimte. Dit budget wordt gestort in de reserve overloop.

Totaal programma 3

2.179

20

46

151

2.002

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

4

7.4

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

15

0

0

0

15

In de decembercirculaire 2018 is voor dit onderwerp budget ontvangen. Over uitvoering worden afspraken gemaakt met OD IJsselland (budget en inzet)

4

7.4

Implementatie richtlijn EED

11

0

0

0

11

In de decembercirculaire 2018 is voor dit onderwerpbuget ontvangen. Uitvoering in 2019 door OD IJsselland.

4

7.4

Zero emissie stadslogistiek

40

0

0

0

40

In de decembercirculaire 2018 is voor dit onderwerp budget ontvangen. In het kader van Zero-emissie stadslogistiek wordt landelijk € 4 miljoen ingezet om een impuls te geven aan de green deal zes. Geld is bestemd om de ingroei van emissie bestelauto's te versnellen en gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op zero emissie stadslogistiek

Totaal programma 4

66

0

0

0

66

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

5

8.1

Kracht van Salland

170

0

0

170

0

De meerjarige Ontwikkelingsstrategie strekt zich uit over de jaren 2015 tot en met 2021. Bij de voorjaarsnota 2015 is €300.000 beschikbaar gesteld voor die periode, opgedeeld in jaarschijven. Leader opereert onder de noemer Kracht van Salland. Vanwege de vertraagde goedkeuring uit Europa kan pas relatief laat worden gestart met het initiëren van projecten (vanuit de samenleving). De middelen zijn gedurende de gehele looptijd nodig als cofinanciering in die toekomstige projecten.

5

8.1

Implementatie Omgevingswet

112

0

0

0

112

De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet en in het specifiek het gereed maken van de Omgevingsvisie. Als gevolg van gebrek aan personeel was inhuur noodzakelijk. Goede inhuur was pas beschikbaar voor de zomer 2018. Daarna is de omgevingvisie gereed gemaakt. De zienswijze fase met participatie was voorzien najaar 2018. Dit wordt nu voorjaar 2019.

Totaal programma 5

282

0

0

170

112

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

6

0.3

Verkoop Burgemeester Crommelinlaan1 en Hagenvoorderdijk

0

337

337

0

0

De aktepassering heeft vertraging opgelopen bij de notaris. De verkoopopbrengst wordt in 2019 gerealiseerd.

6

8.3

Venengebied

17

0

17

0

0

Het plan is nagenoeg afgerond. De budgetoverheveling is nodig voor de laatste werkzaamheden.

Totaal programma 6

17

337

354

0

0

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

7

6.3

Project Kansen voor alle kinderen

276

0

0

276

0

Van de extra middelen voor Kansen voor Kinderen die bij de jaarrekening 2017 zijn overgeheveld naar 2018 is € 276.000 nog niet besteed. Na evaluatie minimabeleid, adviezen van de Raad voor Kinderen en input van de werkconferentie Armoede wordt vastgesteld hoe het bedrag in 2019 besteed gaat worden. De overheveling is in de 3e kwartaalrapportage al aangekondigd.

7

6.3

Armoede en schulden

171

0

0

0

171

In de meicirculaire 2018 heeft het rijk voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in 2018 was dit €171.500. Van dit budget wordt € 121.000 overgeveld naar 2019. In de decembercirculaire 2018 is, ten laste van 2019, nog € 50.000 extra toegevoegd. Ook dit deel wordt overgeheveld.

7

6.5

Pilot Data Analyse

20

0

0

20

0

De pilot data analyse is in 2018 gestart, budget € 47.000. Pilot kent een langere doorlooptijd en zal in de loop van 2019 worden afgerond.

7

6.5

Project Proeftuin

20

0

20

0

0

Het doel van dit project is om onderzoek te doen naar samenwerking gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen tussen o.a. Dwt en Dimence. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe en hiervoor is subsidie ontvangen in 2018. Project loopt door in 2019.

Totaal programma 7

487

0

20

296

171

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

8

6.1

Bed, Bad en Brood

23

0

0

23

0

Het project wordt gecontinueerd, met een andere fasering

8

6.81

Ondersteuning beschermd wonen

25

0

0

0

25

In de decembercirculaire 2018: is voor dit onderwerp budget € 25.000 ontvangen. Deventer ontvangt deze eenmalige middelen als centrumgemeente en dient dit in te zetten voor de regio.

8

6.1

Bewonersinitiatieven

166

0

0

166

0

Het project wordt gecontinueerd, met een andere fasering. De overheveling is in de 3e kwartaalrapportage al aangekondigd.

8

6.1

Eenmalige meedoenactiviteiten

24

0

24

0

0

Het project wordt gecontinueerd, met een andere fasering.

8

6.71

Uitvoeringsbudget Implementatie ICT sociaal domein

240

0

0

240

0

Het project wordt later en op een andere wijze uitgevoerd.

8

6.1

Informatisering Sociaal Domein

0

0

0

75

-75

Dit betreft een correctie in verband met een aanpassing van de fasering van 2019 naar 2018.

Totaal programma 8

478

0

24

504

-50

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

9

4.3

Jongerenloketvoucher

9

0

9

0

0

Het project wordt gecontinueerd met een andere fasering

Totaal programma 9

9

0

9

0

0

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

10

5.3

VVV.... Indeventer!

140

0

0

140

0

Deze eenmalige bijdrage heeft betrekking op de initiële kosten een extra marketing inspanningen bij de transitie van de VVV organisatie naar de twee rechtspersonen …indeventer en dEVENTer.

10

5.6

Bijdrage nieuwbouw bibliotheek

0

2.221

2.221

0

0

De definitieve effectuering hiervan wordt voorzien in 2019. Dat betekent dat het laatste deel van de kosten in dit jaar gemaakt zal worden.

10

5.5

Centrum innovatie diergezondheid en duurzaamheid

20

0

0

0

20

De beschikking is afgegeven. De uitvoering is gestart. De facturering heeft nog niet plaats gevonden

10

3.3

Cultuurvisie

16

0

0

16

0

De afronding van de cultuur visie is voorzien in de eerste helft 2019. De meeste kosten worden in 2019 gemaakt.

10

5.3

Kunstopdrachten

55

0

0

55

0

De oplevering van het kunstwerk Kindcentrum Rivierenwijk en van de beschrijving van de kunstwerken worden beide verwacht in 2019.

10

5.4

Onderzoek vml Jurriensgasthuis

31

0

0

31

0

Planvorming vertraagd door verschillende oorzaken; nadat planvorming is uitgekristalliseerd kan archeologisch onderzoek worden opgepakt.

10

5.6

Ontvlechting SAB

20

0

0

20

0

Dit betreft de inkomensgarantie voor de oud werknemers Athenaeumbibliotheek. Vanwege de beëindiging van de provinciale subsidie voor de Wetenschappelijke SteunFunctie (WSF) zal in 2019 en 2020 een beroep worden gedaan op deze garantstelling.

10

3.4

Plattelandseconomie

25

0

0

0

25

In het verlengde van het bestuursakkoord zijn verplichtingen aangegaan met externen. Deze zijn gestart met hun activiteiten. De financiële afwikkeling daarvan loopt maar is nog niet afgerond.

10

5.4

Speelgoedmuseum

30

0

0

0

30

De raad heeft in december 2018 besloten de vrijval van de dekking voor de bijdrage in onkosten planvoorbereiding Nederlands Speelgoedmsueum te gebruiken als dekking voor de compensatie van de hogere huur van de Waag voor de eerste 6 maanden 2019.

10

3.1

Quick Wins

112

0

0

0

112

De planvorming bleek complexer dan van te voren ingeschat. Verder heeft de lage waterstand van de IJssel en de langdurige sluistremming vertraging veroorzaakt. Het is van groot belang dat de plannen in 2019 wel uitgevoerd worden en dat het resterende budget daarvoor beschikbaar blijft.

10

3.1

Uitvoeringsagenda

9

0

9

0

0

Het betreft subsidiemiddelen die door de provincie Overijssel in 2018 beschikbaar zijn gesteld voor de versterking van de binnenstad van Deventer. Afgelopen jaar is o.a. de uitvoeringsagenda binnenstad en de binnenstadsmonitor hiervan opgesteld en zijn initiatieven vanuit ondernemers en bewoners in de binnenstad aangejaagd. De resterende middelen worden benut voor de voorbereiding en realisatie van projecten die aansluiten bij de uitvoeringsagenda binnenstad. Door personele wisselingen en ziekteuitval is er vertraging opgelopen in het maken van samenwerkingsafspraken met partijen in het veld.

Totaal programma 10

458

2.221

2.230

262

187

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

11

0.4

Werkbudget CISO-Privacy

43

0

0

0

43

De implementatie van de AVG loopt uit de planning Dit is het gevolg van het feit dat we te maken hebben met nieuwe regelgeving en complexe implementatie binnen de organisatie. Vooral het opbouwen van AVG-dossiers en het aanpassen van werkprocessen vergt tijdelijke capaciteit alsmede een nieuwe methodiek/aanpak waar externe ondersteuning bij nodig is omdat best practices of ervaring van andere gemeenten op dit specifiekle terrein ontbreken; er is sprake van een volsterkt nieuwe materie.

11

0.4

Voordeel team Finance & Control voor doorontwikkeling financiële en fiscale functie

175

0

0

0

175

Het ontwikkelen van de kwartaalrapportage is een forse investering en is er tijdelijk extra budget nodig om de rapportage in het gewenste (hoge) tempo door te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling en de doorontwikkeling van de begroting en jaarrekening vraagt ook extra capaciteit voor de consolidatiefunctie waar alle informatie samengebracht en verwerkt wordt. Ook hier willen wij eea doorontwikkelen zodat wij optimaal gebruik maken van Lias. Daarnaast gaan we verder met de doorontwikkeling van de fiscale functie om optimaal invulling te geven aan het horizontaal toezicht en de fiscale kennis in de organisatie te vergroten. Voor deze ontwikkelingen is ongeveer €350.000 nodig. Het verzoek is hier eenmalig een bedrag van €175.000 voor over te hevelen. De andere €175.000 wordt in 2019 door de directieraad beschikbaar gesteld.

11

0.4

Frictiekostenbudget Communicatie

65

0

0

58

7

Het verwachte beroep op het frictiekostenbudget 2018 voor Communicatie was niet nodig omdat er , tegen verwachting in, voldoende inkomsten waren.Ook werden er minder kosten doorberekend door CLEO aan Communicatie omdat deze medewerkers van CLEO ook inkomsten hebben gegenereerd. In 2019 worden er minder inkomsten verwacht omdat het aantal personeelsleden dat inkomsten genereert verder zal dalen.

11

0.4

Leren en ontwikkelen

201

0

0

0

201

De directie heeft ingestemd met het voorstel Sturen en Beheersen: onderdeel leren en ontwikkelen. Directie heeft daarin besloten de budgetten voor leren en ontwikkelen te centraliseren en daarbij gedurende de periode van het strategisch leer en ontwikkelplan 2017-2020 het budget meerjarig om te zetten in een projectbudget (2017-2020). Daarmee is ervoor gezorgd dat gewerkt kan worden met meerjarige plannen en blijft eventueel nog niet ingezet budget ook beschikbaar binnen deze periode.

11

0.4

Informatieveiligheid

113

0

40

0

73

Het programma Informatieveiligheid is in 2018 van start gegaan. Dat is later dan gepland. Dit had te maken met het gebrek aan personeel. Er moest nog een Informatie Security officer geworven worden, die uiteindelijk eind 2018 is gestart.Daarnaast is besloten dat DOWR mee ging doen in de VNG aanbesteding voor SIEM/soc. Inherent aan dit besluit is dat we minder invloed hebben op de doorlooptijd van de aanbesteding. Het gehele SIEM project wordt in 2019 geïmplementeerd.

11

0.4

ICT projecten

383

0

17

365

1

Alle projecten zijn inmiddels in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2019 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende budgetten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de Roadmap ICT te realiseren.

11

0.4

Softwarepakket Financiele administratie/Belastingen

364

0

0

364

0

De implementatie van het softwarepakket financien/belastingen kon niet in 2018 plaatsvinden en schuift door naar 2019. Het betreffende implementatiebudget wordt daarvoor aangewend.

11

0.4

Frictiebudget Bedrijfsvoering

42

0

0

42

0

In 2018 is op het product 994 € 58.000,- gereserveerd voor frictiekosten communicatie. Het resterend saldo van € 42.000,- is in 2018 nog niet bestemd, omdat de besluitvorming over formatie-aanpassingen en de daaruitvolgende boventalligheid is vertraagd. Voorstel is dit beschikbaar te houden voor frictiekosten.

Totaal programma 11

1.386

0

57

829

500

Prog

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

12

0.8

Deel Resultaat KV inzetten voor Data-engineer

51

0

0

0

51

In de zomer van 2018 is ingezet op het aantrekken van een data-engineer, om onder meer de data warehousing hier in huis op te zetten in het kader van datagedreven sturing; de bekostiging van deze medewerker (aangenomen per nov 2018 voor twee jaar) was voorzien vanuit het voordeel wat KV behaalt, in 2018 danwel 2019. Nu het voordeel van 2018 zo hoog uitvalt, is ons voorstel het resterende deel (alsnog) te reserveren voor de loonkosten 2019 voor de data-engineer.

12

0.8

Frictiebudget Directieraad

243

0

0

0

243

In 2018 is het frictiebudget Directieraad niet volledig aangewend. Het resterende bedrag wordt overgeheveld en in 2019 besteed aan dekking inhuur langdurig zieken en ontwikkeling KCC sysyteem.

12

0.8

Instroom jongeren

92

0

0

0

92

In 2018 is gestart met het in dienst nemen van jongeren. Een gedeelte van het beschikbare budget is nog niet besteed en wordt overgeheveld naar 2019.

12

0.64

Eenmalig budget implementatie FA/BEL

41

0

0

41

0

De implementatie van het softwarepakket financien/belastingen kon niet in 2018 plaatsvinden en schuift door naar 2019. Het betreffende implementatiebudget wordt daarvoor aangewend.

12

0.8

Areaal accres

82

0

0

0

82

Conform Uitvoeringsprogramma Leefomgeving worden ongebruikte accres middelen ingezet voor de vervangingsopgave openbare ruimte. Dit wordt gestort in de reserve overloop.

12

0.8

Niet gesprongen explosieven

28

0

0

0

28

Dit zijn middelen ontvangen van het Rijk ten behoeve van het ruimen van niet gesprongen explosieven Oostriklaan en Woeste Willem Speelnatuur.

12

0.8

Stelpost accres prijzen/lonen

179

0

0

0

179

Dient ter dekking van mogelijke wijzigingen cao en sociale premies.

12

0.8

Frictiebudget apparaatskosten

117

0

0

131

-14

Er is €117.000 aan knelpunten apparaatskosten gereserveerd. Betreffende kosten lopen door in 2019. Dit budget wordt overgeheveld. €131.000 is vanuit reserve overloop beschikbaar gesteld.

Totaal programma 12

833

0

0

172

661

Totaal

6.503

2.578

2.740

2.509

3.832