4e Kwartaalrapportage 2018

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat en voetbalvandalisme. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Vanuit het programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen en netwerkverbanden.

Taakvelden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer;
1.2 Openbare orde en veiligheid;
0.10 Mutaties reserves.

Doelstellingen

4e kwartaal

Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

3

0

0

0

0

3e kwartaal

Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

3

0

0

0

0

Prestaties

4e kwartaal

Prognose prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

11

0

0

0

0

3e kwartaal

Prognose prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

0

11

0

0

0

0