4e Kwartaalrapportage 2018

De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2018 bedraagt na correcties €5,7 miljoen voordelig. Van het rekeningresultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten ad €3,8 miljoen. De uitgaven sociaal domein en PlusOV zijn nog niet definitief. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €1,9 miljoen.

Uitkomst rekening 2018 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

Programma

Bedrag

1

Uitkomst programma's

5.761

2

Budgetoverhevelingen

-3.832

Saldo uitkomst

1.929

Specificatie saldo uitkomst €1,9 miljoen op hoofdlijnen

a

Gladheidsbestrijding

Leefomgeving

-170

b

Havengelden

Leefomgeving

-100

c

Afval

Milieu en duurzaamheid

-60

d

Bouwleges

Ruimtelijke ontwikkeling

85

e

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ontwikkeling

-136

f

Minimabeleid

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

280

g

Samenkracht

Meedoen

300

h

Maatwerkvoorziening

Meedoen

250

i

Geëscaleerde zorg 18+

Meedoen

300

j

Jeugd

Jeugd en onderwijs

1.300

k

Route gebonden vervoer

Jeugd en onderwijs

-170

l

Kermissen

Economie, kunst en cultuur

-45

m

eaclame- en toeristenbelasting

Economie, kunst en cultuur

81

n

Monumentenzorg

Economie, kunst en cultuur

-100

o

Kostenplaatsen teams

Bedrijfsvoering

175

p

Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

84

q

Dubieuze debiteuren

Algemene dekkingsmiddelen

-164

r

OZB

Algemene dekkingsmiddelen

130

s

Diverse kleine verschillen

Diverse

-164

Op de programmabladen staat een uitgebreide toelichting op de verschillen in de uitkomsten van de programma’s.