4e Kwartaalrapportage 2018

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • Financiering;
  • Onvoorzien en stelposten.

Taakvelden

0.10 Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks);
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten;
0.5 Treasury;
0.61 OZB woningen;
0.62 OZB niet-woningen;
0.64 Belastingen overig;
0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF;
0.8 Overige baten en lasten;
6.3 Inkomensregelingen.

Doelstellingen

4e kwartaal

Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

3e kwartaal

Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

Prestaties

4e kwartaal

Prognose prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal

3e kwartaal

Prognose prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

Aantal